anasayfa / KVKK / Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ
Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Yürürlük Tarihi: 01/01/2022

Pencere Sağlık Eğitim Yayın Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (pencere-sey) olarak, danışanların kişisel verilerinin korunması en önemli önceliklerimizdendir. Bu metin başta özel yaşamın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun pencere-sey’de uygulanışıyla ilgili bilgilendirme için “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. pencere-sey veri sorumlusu Ped. Dr. Yeşim Kesgül Sercan’dır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaç ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Bu metinle amacımız; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, saklama ve imha süreçleri, hukuki nedenleri ve haklar konularında danışanlarımızı en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. pencere-sey’in KVKK Politikası, Saklama ve İmha Politikası gibi konulara web sitemizden www.pencere-sey.com veya pencere-sey’de asılı panolardan ulaşabilir, görevlilerimize danışarak bilgi alınabilir.
6698 sayılı kişisel verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre,

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel tutma, 
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanma, 
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, sınıflama, güncelleme ve bütün bunlar için gerekli önlemleri alma ve yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve / ya da imha etme,
 • mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilme ve/veya aktarabilme,
 • kişisel veri sahiplerini aydınlatma, bilgilendirme, ve haklarını kullanabilmeleri için gerekli sistemi kurma,
 • kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, temel ilkeleri çerçevesinde kişisel verilerin korunması kurum politikası olarak benimsenmiştir.

1. TANIMLAR
Bu konuda geçen terimlerin tanımları aşağıdaki gibidir:
a) KVKK: 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
b) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
c) Veri sahibi: Kişisel verileri işlenen, Çalışan / Danışan tüm gerçek kişiler.
d) Açık Rıza: Belirli bir konuda bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
e) Kişisel veri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlem.
f) Özel nitelikli kişisel veri: Sağlık, cinsel yaşam, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik önlemleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
g) Veri Envanteri: Kişisel veri işleme faaliyetlerine yönelik olarak kişisel veri işleme süreç ve yöntemleri, kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanter.
h) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
i)Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
j) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
k) Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik cihazlar ile oluşturulabildiği, yazılabildiği okunabildiği ve değiştirilebildiği ortamlar.
l) Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
m) İmha Etme: Kişisel verilerin geri döndürülemez biçimde yok edilmesi.
n) Silme: Kişisel verilerin geri döndürülemez biçimde temizlenmesi ya da ilgili kullanıcılar için erişilemez hale getirilmesi.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
pencere-sey aşağıda kategorize edilip örneklenen kişisel verileri ve benzerlerini KVKK’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlemektedir.


KİŞİSEL
VERİLER

İÇERİKLERİ

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik no, imza vb.

İletişim Bilgisi

Adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.

Özlük Bilgisi

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, sigorta Bilgileri, işe giriş-çıkış kontrol bilgileri, beden ölçüleri vb.

Hukuki İşlem
Bilgisi

Adli makamlarla yazışma bilgileri, dava dosyasındaki bilgiler, çalışan maaş haczi bilgisi vb.

Ticari İşlem Bilgisi

Ticari faaliyetler nedeniyle gereken bilgiler

İşlem Güvenliği
Bilgisi

Ticari faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması gereken bilgiler

Finans Bilgisi

Finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, banka hesap bilgileri vb.

Mesleki Deneyim
Bilgisi

Geçmiş mesleki deneyimlere ilişkin veriler

Görsel ve İşitsel
Kayıtlar

Kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilen her türlü görsel ve işitsel kayıtlar (Fotoğraf, kamera kaydı, ses kaydı vb.)

Aile Bireyleri ve
Yakın Bilgisi

Veri sahiplerinin ailelerine ilişkin kişisel bilgiler (ad soyad, telefon vb.)

Eğitim ve Sağlık ile
İlgili Her Türlü
Kişisel Veri Bilgisi 

bilişsel ve eğitsel bilgiler, bedensel ve ruhsal rahatsızlık geçmişi, ilaç, hastalık bilgileri vb., web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderilen ve/veya kaydedilen eğitim ve sağlık verileri vb.

Özel Nitelikli
Kişisel Veri

ırkı, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık - kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler vb.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLERİ
Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, pencere-sey tarafından Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilerek, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gerekleri,
 • Kişisel verilerin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek için kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve yönetimi,
 • pencere-sey’in iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi, iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • pencere-sey’de sunulan hizmetlerin yürütülmesi, planlanması, yönetimi ve geliştirilmesi amacıyla bu hizmetlerin kullanımını analiz etme ve verileri saklama hizmetlere ilişkin sorulara yanıt verme,
 • Randevu alınması halinde, bu konuda haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, tercih edilen iletişim kanalı üzerinden bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin sağlanması,
 • e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunulan hizmetler karşılığında fatura ya da makbuz düzenlenmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin sağlanması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken eğitim ve sağlık verilerini muhafaza etme,
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.
 • Maaş ödemelerinin/banka aracılığıyla yapılacak işlemlerin gerçekleşebilmesi amacıyla EFT/havale işlemlerinin yapılması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE
     UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
Kişisel veriler, Kanun’un ilgili maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleme: pencere-sey, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere, hukukun genel ilkeleri ile genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme ilkelerini benimsemiştir.
Kişisel verilerin doğru ve güncel olması: pencere-sey işlenen kişisel verilerin, güncel olup olmadığına dikkat ederek gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yapar. Veri sahiplerinin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verileri için düzeltme / silme isteme hakları vardır.
Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi: pencere-sey, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemiştir. pencere-sey, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemeyi amaçlar.
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: pencere-sey, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklaması ve korunması: pencere-sey, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta süre öngörülüp öngörülmediğine bakılmakta, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler pencere-sey tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
pencere-sey kişisel verileri, Kanun’un ilgili maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Söz konusu şartlar aşağıda yer almaktadır:
Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması: Diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3. maddede yer verilen genel ilkelere uyulur ve pencere-sey kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işlemeye ilişkin yeterli bilgi almış olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı onay vermesi halinde işleyebilir.
Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi: Bu durumda pencere-sey ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmadan işlemek zorunda kalabilecektir.
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması: Rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda pencere-sey tarafından ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde işlenebilecektir.
Fiil ehliyeti olmayanların kişisel verilerinin işlenmesi: Türk Medeni Kanunu’nda tanımlandığı anlamda ayırt etme gücü olmayanların verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza kişinin yasal temsilcisi’nden (veli ya da vasi) alınır.
Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması: Böyle bir durumda, veri sahibi ile pencere-sey arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması: pencere-sey, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilerek herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak pencere-sey tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması: Böyle bir zorunluluk durumunda, pencere-sey veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın kişisel verileri işleyebilecektir.
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması: pencere-sey kendi meşru yararını korumak amacıyla veri sahibinin yarar dengesinin gözetilmesi şartıyla kişisel verileri işleyebilecektir.
Özel Nitelikli kişisel verilerin İşlenmesi
KVKK’nın 6. Maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa neden olma riski taşıyan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik kişisel veri “özel nitelikli veri” olarak belirlenmiştir. pencere-sey, “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’ya uygun davranır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayıcı her türlü teknik ve idari önlemler alınarak 3. bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlara, yapılan işlem kayıtlarının saklanması/arşivlenmesi/depolanması; hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için pencere-sey çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Kişisel veriler bu maddede belirtilen üçüncü kişilere sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarılır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE SAKLAMA SÜRESİ
Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla pencere-sey tarafından başvuru esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında, doldurulan görüşme formları, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderilen e-postalar ve benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.
pencere-sey, elde ettiği kişisel verileri, uymak zorunda olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere uyarak, bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel veriler KVKK 7. Madde 1. bendine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verileri işleme için zorunlu olunan zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim (isimsiz) hale getirilecektir.

7. TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla pencere-sey tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik önlemler aşağıda sayılmıştır.

  • pencere-sey ’in idari olarak aldığı ve almakta olduğu önlemler aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:
 • Kişisel veri envanteri hazırlandı ve süreç içerisinde gerektiğinde güncellenir.
 • VERBIS kaydı gerçekleştirildi ve herhangi bir değişiklik halinde bilgiler güncellenir.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkalarınca elde edilmesi halinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilir.
 • Saklanan kişisel verilere pencere-sey içi erişim iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırıldı.
 • Çalışanların niteliğini ve teknik bilgi/becerisini geliştirmek, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gereği yapılır.
 • Çalışanlarla imzalanan iş sözleşmelerinde sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik hükümlerine yer verilmiştir.
 • Periyodik kontroller gerçekleştirilir. Bunların sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi sağlanır.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalanır, gizlilik taahhütnameleri düzenlenir veya var olan sözleşmeye gerektiğinde eklenen hükümler ile veri güvenliği sağlanır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara (kilitli dolaplar vb gibi) erişim ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınır ve fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliği korunur.
 • Çalışan Özlük Dosyaları, Danışan Dosyaları gibi gizli belgelerin kilitlenebilir bir dolapta saklanır,
 • Hiçbir bilginin hileli kullanımlara maruz kalmamasını sağlamak için gizli belgeleri imha etmek üzere evrak imha etme yöntemi kullanılır
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin korunmasının sağlanması, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilir.
  • pencere-sey’in teknik olarak aldığı ve almakta olduğu önlemler aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini sağlar.
 • Kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korur.
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliğini sağlar.
 • Bilgisayar ortamında depolanan kişisel verilerin güvenliğini sağlar.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturur.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların yetkilerini kaldırır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanır.
 • Kişisel verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD aracılığıyla herhangi bir şekilde aktarılmaması konusunda gerekli önlemleri alır.

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Pencere-sey’e yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte:
a) pencere-sey’in pencere@pencere-sey.com e-posta adresine yazarak ya da
b) Halaskargazi cad. 168/11 Şişli/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter aracılığı ile veya elden teslim yöntemi ile ulaştıracağınız bir dilekçe/başvuru yazısı ile iletebilirsiniz.

İlkelerin Yürürlüğe Girmesi
Pencere-sey kişisel verilerin korunması ve İşlenmesi İlkeleri 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer. İlkelerin tamamı veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin değiştirildiği tarihtir. 
İlkeler pencere-sey internet sitesinde (www.pencere-sey.com) yayımlanır. 


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®